Araç Geri Çağırma Aydınlatma Metni

NISSAN Otomotiv A.Ş. ve NISSAN Yetkili Satıcı ve Servisleri (Bayi) (Bundan böyle “NISSAN” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda temin edilen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Araç Ruhsat Bilgileri” kategorilerine giren kişisel verileriniz ve “Araç Kullanım Bilgisi (pert bilgisi), Araç Şasi Numarası, Araç Plakası” gibi veriler, araç üzerinde oluşabilecek ve insan hayatını tehlikeye düşürecek arızaların önlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi uyarınca meşru menfaat hukuki kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

NISSAN kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya tedarikçilerle) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

NISSAN kişisel verilerinizi sistemlerde ve veritabanında bulunması veya tarafınıza ilk kez ulaşılması durumunda toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle NISSAN ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak NISSAN‘a başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak NISSAN’a iletmeniz durumunda NISSAN talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, NISSAN Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için www.nissan.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.